Hopp til innhold
Formell rapport

Årsberetning

Norsk Tipping er et statlig aksjeselskap som er underlagt Kultur- og likestillingsdepartementet. Selskapet drives fra Hamar.

Virksomheten reguleres av Lov om pengespill mv. av 28. august 1992 nr. 103 (pengespilloven), med senere endringer. Det er Kultur- og likestillingsdepartementet gir tillatelse til innføring av nye spill og fastsetter spillereglene. Departementet avgjør også hvor stor andel av innsatsbeløpet som skal gå til premier.

1.1.2023 trådte en ny pengespillov i kraft. Den vil regulere selskapet i kommende perioder.

Norsk Tipping har et tredelt samfunnsoppdrag, hvor det overordnede målet er å forebygge spilleproblemer og andre negative konsekvenser av pengespill. Selskapet skal videre bidra til at pengespill gjennomføres på en ansvarlig og trygg måte, samtidig som det legges til rette for at overskuddet fra virksomheten går til ikke-fortjenestebaserte formål. Størst mulig overskudd vil aldri være det viktigste formålet for Norsk Tipping eller statens eierskap i selskapet. Statens uttrykte ønske er at Norsk Tipping først og fremst skal være en aktør som bidrar til å utvikle spillemarkedet i en sosialpolitisk forsvarlig retning. Det er også bred politisk enighet om at pengespill skal være regulert, for å hindre negativ spilleatferd.

Selskapet forholder seg til retningslinjer for eierstyring av selskaper med videre under Kulturdepartementets ansvarsområde. I tråd med krav fra Kultur- og likestillingsdepartementet følger selskapet anbefalingene fra NUES om eierstyring og selskapsledelse så langt det er relevant for selskapet.

Norsk Tippings års- og bærekraftrapport er utarbeidet i henhold til GRI Standards (GRI 1: Foundation 2021). Selskapets rapportering om bærekraftig verdiskaping er ikke utarbeidet som et enkeltstående dokument, men integrert gjennom hele års- og bærekraftrapporten.

Oversikt over utviklingen i 2022

Norsk Tipping har i 2022 oppnådd positive resultater innenfor de viktigste måleparameterne for selskapet. For tredje år på rad har det blitt ny rekord i antall spillere. Hele 2,14 millioner spillere har spilt på et av Norsk Tippings spill i 2022. 29,5 prosent av disse er under 40 år. Dette viser at selskapets spilltilbud er attraktivt nok til å kanalisere spillelyst i alle aldersgrupper over 18 år, til et regulert tilbud innenfor ansvarlige rammer. Nesten 50 prosent av befolkningen over 18 år spilte Norsk Tippings spill.

Det er viktig for selskapet at folk flest har et forhold til Norsk Tipping, og utviklingen på dette området er derfor positiv.

Omdømme er også av stor betydning for å sikre at selskapet har tillit i befolkningen. Norsk Tipping benytter først og fremst Kantars syndikerte omdømmeundersøkelse som mål på selskapets omdømme. I 2022 oppnådde selskapet en score på 71 poeng. Dette er en vekst fra 70 poeng i 2021, og indikerer at selskapet har et sterkt omdømme, og topp fem av de 70 selskapene som deltar i undersøkelsen.

Befolkningsundersøkelsen om pengespill i 2020 viste noe økende omfang av problemspill i Norge. Som den største regulerte tilbyderen av pengespill har Norsk Tipping mulighet til å påvirke denne utviklingen framover. Norsk Tipping måler omfang av risikabel spilleatferd hos kundene gjennom en egen indeks. For andre år på rad viser denne indeksen positiv utvikling, ved at det er en bevegelse i spillermassen mot «grønnere spilleatferd».

Det overordnede målet for ansvarlighetsarbeidet i selskapet er å beskytte sårbare spillere, og ambisjonen er å være verdensledende på dette området. Selskapet arbeider kontinuerlig med store og små tilpasninger for å forsterke beskyttelsen av disse gruppene. Konseptet «Spillepuls» ble lansert i 2022. Dette er en løsning for hendelsesstyrt personalisert dialog med spillere med sikte på bevisstgjøring om eget spill, og med mål om å få spillerne til å iverksette tiltak som reduserer negative konsekvenser av pengespill. Et eksempel på tiltak er å sette reduserte personlige spillegrenser.

I 2022 har myndighetene lyktes med å få de uregulerte aktørene til å redusere sin markedsføring mot norske spillere på TV. Både NENT og Discovery har nå sluttet å vise reklame for uregulerte pengespillselskaper. I tillegg til dette jobber Lotteri- og stiftelsestilsynet med å følge opp uregulerte aktører som henvender seg til norske spillere. Selskapet Trannel, som står bak en rekke spillsider som henvender seg til norske spillere, er ilagt tvangsmulkt på 1,2 mill. kr per dag inntil de stanser spilltilbudet i Norge. Dette er et eksempel på at myndighetene gjør en viktig innsats for å beskytte den norske pengespillmodellen.

Norsk Tippings samlede driftsinntekter økte fra 44 milliarder kroner i 2021 til 47 milliarder kroner i 2022. Som følge av høye premieandeler og stor grad av gjenspill av premier på enkelte av selskapets spill, vurderes utviklingen i netto spillinntekter (spillinntekter fratrukket premier) som et bedre mål på omfanget av virksomheten. Netto spillinntekter endte på 8,99 milliarder kroner. Dette er en vekst på 321 millioner kroner (3,7 prosent) fra 2021.

Driftskostnadene (uten premieandeler) vokste med 92 millioner kroner sammenlignet med året før. Salgsprovisjoner er redusert, mens det er noe vekst i øvrige driftskostnader. Den samlede veksten er på 3,9 prosent, noe som er lavere enn prisveksten i samme periode. Samlet vokste resultatet fra 6,286 milliarder kroner til 6,582 milliarder kroner, en vekst på 4,7 prosent fra året før.

Lotterispill er selskapets største kategori. Denne kategorien utgjør 64 prosent av netto spillinntekter i 2022, på samme nivå som året før. Lotterispillene har lavere risiko for problemspill enn de øvrige kategoriene og har stor oppslutning i den spillende delen av befolkningen. En sterk lotteriportefølje er derfor viktig for å kanalisere spillelyst til et ansvarlig regulert tilbud.

Kasinospill utgjør 14 prosent av netto spillinntekter. Denne kategorien er mer utsatt for problemspill enn lotterispillene. Selskapet jobber kontinuerlig med justeringer for å balansere ansvarlighet og attraktivitet innenfor denne kategorien. Det er viktig for enerettsmodellen at Norsk Tipping har evne til å kanalisere kunder innenfor denne kategorien til et regulert og ansvarlig spilltilbud, med sikte på å redusere de negative konsekvensene av spilleaktiviteten. Myndighetenes begrensning av de uregulerte aktørenes aktivitet bidrar til at Norsk Tippings markedsandel innenfor dette området øker.

Sportsspill har hatt en nedgang på 6 prosent i netto spillinntekter fra 2021, og er det første normalåret etter store svingninger som følge av pandemien. Reguleringen fungerer bra, og Norsk Tippings markedsandel på området øker. Også denne kategorien har høyere risiko for problemspill enn lotteriene, og tiltak som f. eks Spillepuls vil bidra til å redusere negative konsekvenser.

Generelt har markedsføringsforbudet for spill som ikke har tillatelse i Norge fungert godt over lang tid. Sammen med betalingsforbudet bidrar det til at det er vanskelig for de uregulerte aktørene å tilby spill rettet mot det norske markedet, noe som sterkt støtter oppunder Norsk Tippings kanalisering.

Håndhevingen av enerettsmodellen medfører at Norsk Tipping får en større andel av den totale spillomsetningen og en stadig viktigere rolle i å bidra til å redusere pengespillproblemer i Norge.

Ansvarlig spillvirksomhet

Den viktigste delen av Norsk Tippings samfunnsoppdrag er å forebygge negative konsekvenser av pengespill gjennom å tilby attraktive og ansvarlige pengespill, og selskapet har en ambisjon om å være verdensledende på ansvarlig spillvirksomhet. Det er derfor etablert samarbeid med flere forskningsinstitusjoner for å øke kunnskapen på området, og resultater fra forskningen legges til grunn for videreutvikling av selskapets ansvarlighetstiltak.

Selskapets virksomhet er underlagt et strengt ansvarlighetsregime generelt og kasinospillene har vært underlagt ytterligere reguleringer helt siden oppstarten av disse spillene. Obligatorisk grensesetting, fravær av markedsføring og forbud mot en rekke pågående virkemidler som stimulerer til mer spill er elementer i dette. Selv uten markedsføring, har kundene funnet veien til Norsk Tippings tilbud. Dette er gledelig, siden poenget med at selskapet tilbyr disse spillene nettopp er å ha et tilbud til de som oppsøker kasinospill, og som tidligere måtte gå til uregulerte aktører.

Ansvarlighetsverktøyet Spillepuls har blitt videreutviklet gjennom året, og løsningen vant førsteplass i «European Lotteries Innovation Awards 2022». Dette er et synlig bevis på at selskapet har lyktes med satsingen innenfor ansvarlig spillvirksomhet.

Satsingen på proaktive samtaler er forsterket, og selskapet har økt bemanningen fra to til tre personer på dette området. Selskapet kontakter kontinuerlig spillere med et spillemønster som kan indikere en problematisk spilleatferd. I samtalen informeres kunden om spillforbruk det siste året, om mulige tiltak for å begrense spillingen, og det avtales konkrete tiltak dersom kunden ønsker å redusere spillingen. Dersom det kommer fram i samtalen at kunden har problemer med spill, informeres det om hjelpe- og behandlingstilbudet.

Bærekraftig verdiskaping

Norsk Tippings ambisjon er å være en ledende aktør innen samfunnsansvar og bærekraft på relevante områder, og skal ta ansvar for hvordan virksomheten påvirker mennesker, samfunn og miljø.

I eierskapsmeldingen (Mld.St. 6 (2022 –2023) Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap) defineres Norsk Tipping som et kategori 2-selskap der statens mål som eier er bærekraftig og mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitiske mål. Videre står det at staten forventer at selskapet er ledende i arbeidet med ansvarlig virksomhet og at selskapet gjennomfører aktsomhetsvurderinger i tråd med anerkjente metoder.

I tråd med eiers forventninger rapporterer Norsk Tipping på vesentlige forhold knyttet til selskapets virksomhet.

I 2022 har selskapet i sitt bærekraftarbeid fokusert på integrering av åpenhetsloven iht. lovens forpliktelser, blant annet ved å oppdatere styrende dokumenter og utarbeide prosesser og rutiner for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger. Selskapet har også jobbet med å videreutvikle og utvide sin klimarapportering, blant annet ved å inkludere flere utslippskategorier. Dette arbeidet vil fortsette i 2023. Selskapets klimaregnskap for 2022 ligger her.

I 2022 ble det også gjennomført en internrevisjon av området samfunnsansvar og bærekraft. Internrevisor PWCs overordnede konklusjon er at selskapet gjennomgående arbeider godt med samfunnsansvar og bærekraft, og at dette gjenspeiles i god bærekraftrapportering. Samtidig pekte PWC på enkelte forbedringsområder og ga anbefalinger for videre arbeid. Anbefalingene ivaretas i planene for bærekraftarbeidet i 2023.

Norsk Tippings arbeid videreutvikles kontinuerlig for å sikre en helhetlig tilnærming til verdiskapingen på tvers av selskapet, og gjennom det levere på eiers forventninger.

I «Samfunnsansvar og bærekraft» redegjøres det for arbeidet med de forskjellige områdene.

Kostnadsutviklingen

Styret retter stor oppmerksomhet til oppdraget om en mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitisk mål. Overskudd til gode formål er en konsekvens av reguleringen, men ikke hovedmålet. Vurderinger knyttet til ansvarlig spill veier tungt ved alle beslutninger som vedrører selskapets utvikling, selv om de potensielt medfører tap av inntekter eller økte kostnader. Innenfor disse forutsetningene er det imidlertid en forutsetning at virksomheten skal drives mest mulig kostnadseffektivt.

Overskuddet til gode formål målt som andel av netto spillinntekter, er et viktig nøkkeltall for selskapets kostnadsutvikling. I 2022 endte dette på 73 prosent av netto spillinntekter. Dette er noe høyere enn året før, og tendensen over tid har vært at en stadig større andel av netto spillinntekter går til gode formål. Hovedårsaken til den bedrede kostnadseffektiviteten er at selskapet gjennom målrettet satsing over flere år har lyktes med å utvikle gode digitale løsninger for produkter og tjenester, noe som gir reduserte salgsprovisjoner.

For å frigjøre kapasitet til nye satsingsområder i perioden som kommer, har selskapet inngått sluttavtaler og/eller tilleggspensjon til i alt 41 ansatte

I 2021 tildelte Norsk Tipping en kontrakt om ID- og betalingstjenester til Buypass AS. EveryMatrix Software Ltd. sitt tilbud ble avvist. EveryMatrix har stevnet Norsk Tipping for retten som følge av avvisningen og reist krav om erstatning. Norsk Tipping vant saken i tingretten, men EveryMatrix har anket. Det ble avsatt 15 millioner kroner i regnskapet for 2021 knyttet til dette forholdet, og avsetningen opprettholdes fram til saken er endelig avgjort.

Balanse

Ved utgangen av 2022 var selskapets totalbalanse på 7 milliarder kroner og egenkapitalandelen 6,9 prosent. Tilsvarende tall i 2021 var 6,7 milliarder kroner og 7 prosent. Selskapets frie egenkapital utgjorde 335 millioner kroner pr. 31.12.2022.

Den lave egenkapitalandelen må ses i sammenheng med selskapets egenart, som innebærer at aktiviteten gjennom året akkumulerer overskudd til utbetaling påfølgende år. På tidspunktet for utbetaling til overskuddsmottakerne er egenkapitalen styrket som følge av aktiviteten det påfølgende året.

På kort sikt er det relativt liten usikkerhet om den framtidige utviklingen knyttet til selskapets finansielle situasjon. Selskapets stilling som særlovsselskap med forutsigbare rammebetingelser medfører at selskapet har tilfredsstillende egenkapital og finansiell stilling, på tross av lav egenkapitalandel.

Kontantstrøm

Spillinntektene utgjør selskapets viktigste kontantstrømkilde. Spillinntekter etter fradrag for premier er 320 millioner kroner høyere enn i 2021. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i 2022 utgjorde 6,7 milliarder kroner mot 6,2 milliarder kroner i 2020. Selskapets kontantbeholdning ved årsslutt er 288 millioner kroner høyere enn forrige årsskifte.

Framtidig utvikling

Norsk Tipping er Norges desidert største spillselskap, med en estimert markedsandel på 67 prosent av det totale pengespillmarkedet målt i omsetning.

De sektorpolitiske målene i spillmarkedet i Norge, der hovedmålet er å redusere problematisk spilleadferd i befolkningen ligger til grunn for selskapets strategi. Den overordnede strategiske retningen er at Norsk Tipping skal vise at den norske pengespillmodellen er det beste for det norske samfunnet, og gjennom dette redusere negative konsekvenser av pengespill.

Balansegangen mellom et ansvarlig og attraktivt spilltilbud er sentral for selskapet- og det er et bærende premiss for strategien. Norsk Tipping har over tid vært i forkant med ansvarlighetsarbeidet og har jobbet målrettet for å bli verdensledende på dette området. Som enerettsaktør skal Norsk Tipping ta en sentral og proaktiv rolle i å forebygge og begrense spilleproblemer i samfunnet.

Videreutvikling av selskapets produkter og løsninger er et viktig tiltak for å etterleve samfunnsoppdraget om å sikre et attraktivt og ansvarlig pengespilltilbud, hvor overskuddet går til gode formål.

Den største risikoen knyttet til framtidig måloppnåelse for selskapet knytter seg til hvorvidt den gjeldende reguleringen bidrar til å redusere pengespillproblemene i samfunnet. Norsk Tipping har iverksatt tiltak for å bidra til dette, og selskapet jobber kontinuerlig med nye tiltak på området.

I 2022 har det vært endringer i en rekke faktorer som påvirker befolkningens økonomi. Rentenivået har steget, og prisstigningen har økt betydelig. Norsk Tipping følger nøye med på hvordan utviklingen i økonomien påvirker salg av selskapets spill, og tiltak som konsekvens av dette vurderes fortløpende.

Forskning, utvikling og fornyelse

Norsk Tipping har ingen egen forsknings- og utviklingsaktivitet slik det defineres i regnskapsloven. Imidlertid har selskapet løpende utviklingsaktiviteter knyttet til fornyelse og utvikling av produkter, systemer og tjenester på flere områder, og dette er en viktig del av selskapets virksomhet. I overkant av 25 prosent av selskapets årsverk benyttes innenfor dette området.

Utvikling av digitale salgsløsninger og tjenester utgjør en viktig del av selskapets fornyelse, og det er hele tiden behov for forbedringer og tilpasninger av selskapets løsninger. Videreutvikling og integrering av ansvarlighetstiltak for å bidra til å redusere problematisk spilleatferd, er en viktig del av dette arbeidet. I 2022 ble det lansert et nytt verktøy for personalisert dialog med spillerne under navnet «Spillepuls». Løsningen vant European Lotteries’ pris «EL Innovation Awards 2022».

Finansiell risiko

Norsk Tipping har enkelte transaksjoner og beholdninger i utenlandsk valuta og er dermed i noen grad utsatt for finansiell markedsrisiko. De største transaksjonene knytter seg til premier i spill som gjennomføres i samarbeid med andre statlige spillselskap. I tillegg har selskapet kredittrisiko knyttet til oppgjør fra kommisjonærene. Oppgjør for siste ukes omsetning innbetales påfølgende uke gjennom automatiske trekk. Det er etablert garanti- og depositumsordninger som reduserer kredittrisikoen vesentlig. Selskapet har ikke realisert vesentlige tap på fordringer mot kommisjonærer i 2022.

Likviditetssituasjonen er tilfredsstillende ved at selskapet gjennom daglig drift genererer betydelige disponible midler. Selskapet har ved årsskiftet en positiv beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende på 6,4 milliarder kroner, hvorav mesteparten er plassert som kontolån til statskassen i Norges Bank. Selskapet vurderer at det er relativt lav usikkerhet knyttet til finansiell utvikling neste år.

Fortsatt drift

Styret mener at årsregnskapet og årsberetningen gir en rettvisende oversikt over resultatet av selskapets virksomhet og selskapets stilling ved årsskiftet.

Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn for årsregnskapet. Styret kjenner ikke til vesentlige forhold i regnskapsåret eller etter regnskapsårets slutt som har betydning for denne forutsetningen eller for årsregnskapet for øvrig.

Det er tegnet styreansvarsforsikring for styrets medlemmer, daglig leder og øvrige ansatte som har hatt selvstendig ledelsesansvar. Forsikringen dekker deres mulige ansvar overfor foretaket og tredjepersoner på inntil 25 mill. kr pr. år ved formuesskade som følge av ansvarsbetingende handling eller unnlatelse i egenskap av ledende roller.

Arbeidsmiljø

Norsk Tipping er en IA-bedrift og har en uttalt ambisjon om at det skal være like muligheter i selskapet. Selskapet jobber kontinuerlig med tiltak for å bedre kjønnsbalansen blant selskapets ansatte og ledere. Toppledergruppen består av 1 kvinne og 5 menn. Samlet er andelen kvinner i lederstillinger 35 prosent, mens 38 prosent av totalt 413 fast ansatte er kvinner.

Selskapet har utarbeidet redegjørelse for likestillingssituasjonen og aktivitetene som er iverksatt for å oppfylle aktivitetsplikten, se årsrapportens medarbeiderkapittel og redegjørelse til KUD.

Samlet sykefravær for 2022 var på 3,9 prosent. Dette er en økning på 0,3 prosentpoeng fra 2021. Norsk Tipping har et overordnet mål om å holde sykefraværet under 4 prosent.

Det ikke registrert fraværsskader i 2022.

Klima og miljø

Norsk Tipping er Miljøfyrtårnsertifisert. Det overordnede målet for klima- og miljøarbeidet er å redusere selskapets fotavtrykk. I tråd med forventinger fra eier måler Norsk Tipping sitt klimautslipp i henhold til den internasjonale GHG-protokollen og har forpliktet seg til å redusere sitt utslipp i tråd med Paris-avtalen. Selskapet har satt seg mål om å kutte sitt totale klimautslipp med 55 prosent innen 2030.

Norsk Tipping har igangsatt arbeid for å få et mer fullstendig klimaregnskap. Selskapets klimaavtrykk for 2022 er derfor ikke ferdig utregnet før årsberetningen revideres.

Energiforbruk og transport var to av utslippskildene som medførte høyest klima- og miljøbelastning i 2021, og selskapet antar at dette også gjelder for 2022.

Anvendelse av årsresultatet

Selskapets frie egenkapital består av investeringsfond og annen egenkapital. Samlet fri egenkapital pr. 31.12.2022 er 335 millioner kroner.

Styrets forslag til disponering av overskuddet er som følger:

Tippenøkkelen5 734 mill.kr
Grasrotandelen770 mill.kr
Bingoentreprenørenes overskuddsformål45 mill.kr
Tiltak mot spilleavhengighet33 mill.kr
Sum overskuddsdisponering6 582 mill.kr
Styret i Norsk Tipping AS
Hamar, 9. mars 2023
Linda Bernander Silseth
Styrets leder
Per Olav Monseth
Nestleder
Dag Westby
Aysegül Cin
Petter Torgerhagen
Per Øivind Skard
Linda Reinhardsen Frisvold
Linda Vøllestad Westbye
Pål Enger
Thomas Breen
Thor Gjermund Eriksen
Administrerende direktør