Hopp til innhold
Samfunnsoppdraget

Effektiv drift og overskudd

Norsk Tipping utbetaler 6 582 millioner kroner til samfunnsnyttige formål etter driftsåret 2022. Det er 296 millioner kroner (4,7 prosent) mer enn året før. Pengene fordeles av storting og regjering til de samfunnsnyttige formålene som er pekt ut i pengespilloven.

Idet regnskapet for 2022 gjøres opp, går Norsk Tipping inn i sitt 75. driftsår. Like lenge har overskuddet fra virksomheten bidratt til å styrke samfunnsnyttige formål av ulike slag i Norge.

Overskuddet fra Norsk Tipping er blitt en viktig del av økonomien i norsk idrett, i beredskapsorganisasjonene og for deler av norsk kulturliv. Overskuddet har økt jevnt og trutt, og 124 milliarder kroner (nominelle kroner) er utbetalt fra Norsk Tipping i årenes løp. Omregnet til 2022-verdi blir det 194,5 milliarder kroner som er gått tilbake til samfunnet.

2022-tallene

Overskuddet for 2022 fordeles slik til formålene:

Pengespilloven bestemmer at minst 0,5 prosent av Norsk Tippings overskudd skal settes av til tiltak mot spilleproblemer.

Tiltak mot spilleavhengighet:
0 millioner
kroner

Grasrotandelen er kundenes egen mulighet til å påvirke hvor litt av selskapets overskudd skal gå. Tallet har vokst hvert år siden Grasrotandelen ble lansert i 2009. Over 35 000 norske lag og foreninger får små eller store bidrag gjennom denne ordningen.

Grasrotandelen:
0 millioner
kroner

Overskuddet fra Norsk Tippings Belago-terminaler fordeles direkte til lag og organisasjoner som mottar overskuddet fra de øvrige spillene i bingohallen der Belago-terminalen står.

Bingoentreprenørenes overskuddsformål:
0 millioner
kroner

Helse- og rehabiliteringsformål får 6,4 prosent av overskuddet. Pengene fordeles av Stiftelsen Dam, og går til helseprosjekter og forskning som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse.

Helse- og rehabiliteringsformål:
0 millioner
kroner

Resten av pengene fordeles etter den såkalte tippenøkkelen, der idretten får 64 prosent, kulturformål får 18 prosent, det samme som samfunnsnyttige og frivillige organisasjoner.

Fordelingen av midlene til idrettsformål gjøres av regjeringen i etterkant av Norsk Tippings generalforsamling. Om lag halvparten av midlene er øremerket idrettsanlegg i kommunene og anlegg for fysisk aktivitet. Øvrige midler fordeles til blant andre Norges idrettsforbund, Olympiatoppen, særforbund, idrettskretser, over 6 000 lokale idrettslag og foreninger, Antidoping Norge, friluftstiltak, arrangementstilskudd og forsknings- og utviklingsarbeid, med mer.

Idrett:
0 millioner
kroner

Kulturmidlene fordeles av regjeringen. Eksempler på formål er Den kulturelle skolesekken, Frifond, tilskudd til kulturbygg, nasjonale musikkorganisasjoner, Kulturrom, Instrumentfondet for skolekorps og barne- og ungdomsorkestre, Krafttak for sang, Folkeakademienes Landsforbund, Historiske spel, Norske kirkeakademier, aktivitetsmidler for kor og prosjekt- og utviklingsmidler på arkiv-, bibliotek- og museumsfeltet.

Kultur:
0 millioner
kroner

Pengene fordeles av Lotteri- og stiftelsestilsynet, og skal bidra til å trygge viktige samfunnsoppgaver på områdene helse, sosiale tjenester, krisehjelp, støttearbeid, natur- og miljøvern og dyrevern. Beredskapsorganisasjonene Røde Kors, Redningsselskapet og Norsk Folkehjelp mottar en fast prosentsats. Resten fordeles etter søknad til landsdekkende organisasjoner.

Samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner:
0 millioner
kroner

Stadig mer effektiv

Det er et grunnleggende krav at Norsk Tipping skal drive virksomheten så effektivt som mulig, slik at mest mulig av inntektene kan gå tilbake til de samfunnsnyttige formålene som selskapets eier bestemmer. Vi rapporterer årlig til eier om utviklingen, i tillegg til at ekstern revisor gjennomgår arbeidet med jevne mellomrom.

Kostnadsandelen har gått gradvis nedover de siste årene, slik at stadig mer av nettoinntektene går til formålene. Siden 2018 har Norsk Tippings overskudd til gode formål økt med 1 006 millioner. I samme femårsperiode er totale kostnader redusert med 209 millioner og netto spillinntekter økt med 847 millioner. Dette skjer i en periode hvor vi har bedret kanaliseringen og styrket ansvarlighetsverktøyene.

Nøkkeltallene for perioden 2018-2022 ser slik ut:

  • Totale kostnader er redusert fra 2,7 til 2,5 milliarder (- 209 millioner, – 7,8 %)
  • Netto spillinntekter har økt fra 8,1 til 9,0 milliarder (847 millioner, + 10,4 %)

Dette betyr at kostnader som andel av netto spillinntekter er redusert fra 32,9 prosent i 2018 til 27,4 prosent i 2022. Det er flere grunner til reduksjonen. Kundenes vaner er i endring, og en større andel av omsetningen skjer gjennom digitale kanaler. Vi har utviklet kostnadseffektive digitale løsninger som legger til rette for digitalt salg, og det bidrar sterkt til kostnadseffektiv drift. I samme periode har vi gjennomført en rekke effektiviseringstiltak og hatt en målrettet styring av driftskostnader.

Nøkkeltall

Beløp i mill.kr 20222021202020192018
 
Spillinntekter46 70243 74142 59440 26738 122
Netto spillinntekter 18 9898 6708 5108 1568 142
 
Salgsprovisjoner458475520620706
Spillprovisjoner i % av netto spillinntekter5,1 %5,5 %6,1 %7,6 %8,7 %
 
Driftsresultat6 5236 2916 1585 6035 473
Driftsmargin72,6 %72,6 %72,4 %68,7 %67,2 %
 
Årsresultat6 5826 2866 1675 6765 523
Resultatgrad i % av netto omsetning73,2 %72,5 %72,5 %69,6 %67,8 %
 
Antall ansatte 31.12 2440436410420413

1 Spillinntekter fratrukket premier
2 Før 2021 er ikke midlertidig ansatte inkludert

Verdiskapningsoversikt

Beløp i mill. kr.20222021202020192018
Netto inntekter 190578689854482538209
Driftskostnader19661951195521372273
Lønns- og personalkostnader508453422440414
Overskudd til eier 265826286616755445523
Tilbakeholdt verdi0001310

1 Spillinntekter, finansinntekter og andre inntekter, fratrukket premier
2 Overskuddet fordeles av myndighetene basert på lov om pengespill

En vurdering av om Norsk Tipping opererer kostnadseffektivt må ta hensyn til selskapets formål. Størst mulig overskudd vil aldri være det viktigste formålet for Norsk Tipping. Statens uttrykte ønske er at Norsk Tipping først og fremst skal bidra til å utvikle spillemarkedet i en sosialpolitisk forsvarlig retning og jobbe aktivt for å redusere de negative konsekvensene av pengespill.

Spillene er underlagt effektive ansvarlighetstiltak som bidrar til forebygging av spilleproblemer. Maksgrenser, individuelle tapsgrenser, spillegenskaper, reklamebegrensninger, varsom bruk av salgsfremmende tiltak, Spillepuls og proaktive samtaler er noen av tiltakene som gir lavere omsetning. Dette er i tråd med selskapets oppdrag, men bidrar til å senke inntektene betraktelig, og dermed øke konstnadsandelen.

Selskapet har over en periode jobbet med følgende tiltak for å senke kostnadsandelen, til tross for stadig mer kompleks virksomhet.

Dette har inkludert:

  • Omorganisering
  • Endret virksomhetsstyring
  • Satsning på digitalisering av selskapets operasjoner
  • Frivillig avgang og begrensninger i ansettelser i 2019 og 2020
  • Omstillingsprosjekt for å frigjøre ressurser til prioriterte områder (sluttavtaler og tidligpensjon) i 2022

Endret virksomhetsstyring og digitalisering er effektiviseringstiltak vi jobber videre med.

Oslo Economics har på oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet evaluert Norsk Tippings arbeid med effektiv drift. Rapporten bekrefter at Norsk Tipping har et bevisst forhold til kostnadseffektivitet, og at det er gjennomført en rekke tiltak som bidrar til kostnadseffektivisering.