Hopp til innhold

Generelt
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk med de tilpasninger som er en følge av Norsk Tippings særskilte karakter i henhold til lov om pengespill m.v. av 28. august 1992 nr. 103 (pengespilloven).

Norsk Tipping AS er underlagt pengespilloven. Loven bestemmer at et statlig aksjeselskap, hvor staten eier alle aksjene, skal være spillselskap. Det er Kultur- og likestillingsdepartementet som fastsetter vedtektene, oppnevner styret og gir instruks til styret. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål og retningslinjer. Styret har ansvaret for en tilfredsstillende organisering og forvaltning av selskapet, og skal bl.a. påse at registrering og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Vedtektene fastsetter Kulturdepartementets særskilte instruksjonsrett til selskapet utover ordinær styring gjennom generalforsamling.

Konsolidering
Norsk Tippings datterselskaper har ikke betydning for å bedømme konsernets stilling og resultat. I tråd med regnskapsloven §3-8 er det derfor ikke utarbeidet konsernregnskap.

Bruk av estimater
Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld. Det er først og fremst verdsettelse av fysiske og immaterielle eiendeler og tilhørende avskrivninger som påvirkes av anvendte forutsetninger om økonomisk levetid. I tillegg er det foretatt vurderinger av eventuelle usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen i forbindelse med regnskapsavslutningen i henhold til god regnskapsskikk. Ledelsen er ikke kjent med vesentlig usikkerhet knyttet til regnskapet og balanseførte verdier.

Valuta
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Effekten av valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden under andre finansposter.

Driftsinntekter, premier og provisjoner
Som spillinntekter regnes spillernes brutto innsatsbeløp. For spill på spillterminaler (Belago og Multix) og nettbaserte spill vil spillerne normalt gjennomføre flere spill i samme spillsesjon med gjenspill av eventuelle premier. Hvert enkelt spill (innsats med påfølgende trekning og eventuelt utbetaling av premie) anses regnskapsmessig som egne transaksjoner uavhengig av spillsesjoner.

Bokføringen av spillinntekter og tilhørende premier og provisjoner korresponderer ikke fullt ut med kalenderåret, men følger kalenderens ukesinndeling. I 2022 omfatter spillrelaterte inntekter og kostnader 52 spilleomganger/ uker. Spillinnsatsene med tilhørende forventet premieandel for flerukesspill er periodisert på hver av de gjeldende omgangene/ukene. Provisjonen er tilsvarende avgrenset.

Inntekter fra øvrig salg resultatføres når levering har funnet sted og det vesentligste av risiko og avkastning er overført.

Skatt
Selskapet er unntatt fra beskatning.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, fratrukket av- og nedskrivninger. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Forskning og utvikling
Selskapet følger unntaksregelen i regnskapsloven §5-6 for kostnadsføring av utgifter knyttet til grunnleggende forskning og utvikling. Selskapet har i liten grad denne type aktiviteter.

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende som driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer balanseføres og avskrives etter forventet levetid. Dersom virkelig verdi av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til virkelig verdi. Virkelig verdi er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere, enten direkte eller som forutsetning for selskapets øvrige kontantstrømmer.

Selskapets utviklingsaktiviteter knyttet til egenutvikling av programvare, spillkonsepter, distribusjonskanaler og systemer vurderes ihht NRS 19 immaterielle eiendeler. Utviklingsaktiviteter som tilfredsstiller kriteriene balanseføres og avskrives over forventet økonomisk levetid.

Datterselskap/tilknyttede selskap
Datterselskap og tilknyttede selskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringene er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Investeringene nedskrives til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.
Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap og tilknyttede selskap er inntektsført samme år som det er vedtatt i selskapenes generalforsamling.

Fordringer
Kommisjonærfordringer, kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap på krav.

Pensjoner
Selskapet har ytelsesbaserte pensjonsordninger som vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi.

Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldes endringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid.

Selskapet benytter seg av korridormetoden for regnskapsføring av effekter av pensjonsforutsetningene. Akkumulert virkning av estimatendringer og endringer i finansielle og aktuarielle forutsetninger (aktuarielle gevinster og tap) under 10 % av det som er størst av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene ved begynnelsen av året innregnes ikke. Når den akkumulerte virkningen er over 10 % ved årets begynnelse, resultatføres det overskytende over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Periodens netto pensjonskostnad klassifiseres som lønns- og personalkostnader.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Merverdiavgift
Norsk Tipping AS sin ordinære virksomhet er unntatt fra merverdiavgift iht. merverdiavgiftsloven §5b første ledd nr. 6. Kostnader og investeringer er som hovedregel inkludert mva.

Selskapets virksomhetsområder er fordelt etter spillkategori basert på grunnleggende egenskaper ved spillene.

Spillinntekter per virksomhetsområde

Spillinntekter20222021
Sportsspill4 9074 809
Lotterispill11 59311 118
Øyeblikksspill2 2602 138
Kasinospill27 94325 676
Totale spillinntekter46 70243 741

Netto spillinntekter per virksomhetsområde (spillinnsatser fratrukket premieandeler)

Netto spillinntekter20222021
Sportsspill1 0501 121
Lotterispill5 7745 532
Øyeblikksspill864812
Kasinospill1 3011 204
Totale netto spillinntekter8 9898 669

Spillinntektene omfatter kalenderukene 1-52 i 2021 (3. januar 2022 - 1. januar 2023).

Selskapets virksomhet er rettet mot det norske markedet. Det er ingen naturlige geografiske markedsinndelinger.

Lønns- og personalkostnader

20222021
Lønn og honorarer375334
Arbeidsgiveravgift5954
Pensjonskostnader6459
Andre sosiale tiltak105
Totalt508453
 
Naturalytelser88

Ytelser til ledende ansatte

NavnStillingLønn og
honorarer
Andre
godt­gjørelser
Pensjons-
kostnader
Totalt
Thor Gjerrmund EriksenAdministrerende direktør fra 1.9920121431 075
Åsne HavnelidAdministrerende direktør til 31.82 972245123 508
Stein Willy AndreassenDirektør økonomi og virksomhetsstyring1 624203301 974
Tonje SagstuenDirektør ansvarlighet, samfunn og kommunikasjon1 809434212 273
Per Ove SkomakerstuenDirektør IT drift1 598105082 116
Per Kristian MengshoelDirektør Innovasjon og utvikling1 378333641 775
Thorbjørn UnnebergDirektør Kundemøte1 985593092 353

Åsne Havnelid har gått over i ny stilling som spesialrådgiver fra 1.9.22 med tilsvarende lønnsbetingelser som i stillingen som adm. dir.

Det er ingen bonusordninger i selskapet, verken for ledere eller øvrige ansatte.

Antall årsverk i 2022 var 433, mens det i 2021 var 431.

Samlet godtgjørelse utbetalt til styremedlemmer i 2022 var 1 644 000 kr

For utfyllende informasjon henvises det til godtgjørelsesrapporten.

Varige driftsmidler

Beløp i mill. kr.KunstKjøretøyMask.
utstyr og
inventar
Tomter,
bygg
Totalt
Anskaffelseskost pr 1.1.2022111 9644972 463
Avgang i året--00
Tilgang i året-473885
Anskaffelseskost pr 31.12.2022112 0125342 548
Akk. av- og nedskrivninger-11 8013862 188
Bokført verdi pr 31.12.20221-211149360
 
Årets avskrivning--642589
 
Avskrivningsplan (lineær)Ingen avskr.5 år3-6 år10-25 år

Selskapet har enkelte uvesentlige kostnadsførte leieavtaler vedrørende biler, kontormaskiner og utstyr.

Immaterielle eiendeler

Beløp i mill. kr.IT- infra-
struktur
Spill og
spillapplikasjoner
Distribusjons-
kanaler
AvtalerTotalt
Anskaffelseskost pr 1.1.202230818033012830
Avgang i året-
Tilgang i året-----
Anskaffelseskost pr 31.12.202230818033012830
Akk. av- og nedskrivninger29818033012820
Bokført verdi pr 31.12.202210---10
 
Årets avskrivning1652-23
 
Avskrivningsplan (lineær)5 år3-7 år5-7 år3 år

Immaterielle eiendeler vedrører utviklingsprosjekter som er gjennomført i selskapets regi. Prosjektene vedrører utvikling av nye løsninger eller tilpasninger av innkjøpte løsninger fra eksterne leverandører.

Det forventes at samlet inntjening av balanseførte eiendeler minst motsvarer tilvirkningskostnad. Kostnader knyttet til lønn og andre personalkostnader til ansatte som er engasjert i utviklingsarbeidet er ikke balanseført siden selskapet ikke har pålitelig måling av dette.

Av- og nedskrivninger

20222021
Immaterielle eiendeler2315
Driftsmidler8990
Totale avskrivninger112105

Andre driftskostnader

Beløp i mill. kr.20222021
Drift av anlegg og maskiner473445
Telekommunikasjon6153
Reklame194209
Kostnader til Lotteri- og stiftelsestilsynet4444
Konsulentbistand og honorarer130121
Distribusjon og fraktkostnader4238
Trykksaker og rekvisita3428
TV- produksjon3232
Øvrige kostnader4668
Sponsor og profilering120118
ID- og betalingsløsninger227193
Totalt andre driftskostnader1 4031 349

Andre driftskostnader

Revisor, beløp i tusen kr20222021
Ordinær revisjon472441
Andre attestasjonstjenester052
Skatterådgivning00
Andre tjenester1065
Totalt579498

Finansinntekter

Beløp i mill. kr.20222021
Renteinntekter415
Andre finansinntekter00
Finansinntekter datterselskaper og tilknyttede selskaper99
Kursgevinst124
Totale finansinntekter6217

Finanskostnader

Beløp i mill. kr.20222021
Rentekostnader11
Andre finanskostnader00
Kurstap221
Totale finanskostnader322

Selskapet har konti i NOK og EUR. Innestående på valutakonti er normalt begrenset i forhold til behov knyttet til løpende drift. Premietransaksjoner i spill som avholdes i samarbeid med øvrige regulerte spilltilbydere (Vikinglotto, Eurojackpot) gjennomføres i EUR og medfører at selskapet i perioder kan ha større beholdning av EUR.

I henhold til selskapets vedtekter overføres fri likviditet utover 2,5 prosent av netto spillinntekter foregående år hver måned til selskapets kontolån til statskassen i Norges Bank. Rentebetingelsene for innskuddet følger statens foliorente for innskudd.

Selskapet har ingen valutaterminkontrakter.

Investeringer i datterselskaper og tilknyttende selskaper

FirmaAnskaffet
i år
Forretn.
kontor
EierandelStemmeandelKostpris på
aksjeposten
Bokført
verdi
Datterselskaper
Norske Spill AS2009Hamar100 %100 %11
Sum datterselskaper11
Tilknyttede selskaper
Buypass AS2006/2009/2011Oslo50 %50 %3232
Lotteries Entertainment Innovation Alliance AS2018Hamar20 %20 %11
Sum tilknyttede selskaper3434
Totalt3434

I henhold til regnskapslovens § 3-8 andre ledd er datterselskapet ikke konsolidert inn i Norsk Tipping AS sitt regnskap. Begrunnelsen for å utelate selskapene fra konsolidering er at de ikke har betydning for å bedømme konsernets stilling og resultat.

Årsregnskapet for Norske Spill AS er ikke avlagt.

Årsregnskapet for Buypass er ikke avlagt. Det foreløpige konsernregnskapet for Buypass AS viser et overskudd på 24 mill.kr og en egenkapital på 171 mill. kr. Det ble inntektsført utbytte på 9 mill. kr i 2022.

Selskapet Lotteries Entertainment Innovation Alliance AS er etablert som et joint venture i samarbeid med fire andre statlige spillselskap. Selskapet hadde i 2022 et overskudd på 839 tusen kroner og en egenkapital på 13,8 mill.kr

Andre langsiktige fordringer

Beløp i mill. kr.20222021
Langsiktige lån til ansatte*810
Øvrige fordringer3429
Totalt4239

* Selskapet tilbyr boliglån til ansatte med tilsvarende betingelser som i Statens Pensjonskasse.

Norsk Tipping AS foretar ukentlige etterskuddsvise oppgjør med kommisjonærene ved autogirotrekk.  Fordringene er i stor grad sikret gjennom depositum og garantier fra kommisjonærene. Trekket følger ukedagene, og saldo ved årsskifte vil ha variasjoner som følge av dette.

Andre fordringer består av forskuddsbetalte/periodiserte kostnader og øvrige kundefordringer med forfall kortere enn ett år etter regnskapsårets slutt.

Andre fordringer

Beløp i mill. kr.20222021
Kundefordringer00
Forskuddsbetalte kostnader6842
Personallån/ lønnsforskudd *66
Øvrige kortsiktige fordringer4948
Totalt12295

* Personallån/ lønnsforskudd til ansatte har løpetid inntil 4 år. Rentefordel blir fordelsbeskattet.

I posten bankinnskudd, kontanter og lignende inngår bundet skattetrekk med 25 mill. kr.

Overskuddslikviditet overføres månedlig til kontolån til Staten i Norges Bank. Dette er klassifisert som bankinnskudd.

Saldo på kontolån til staten pr 31.12.2022 er 5 564 mill.kr.

Norsk Tippings aksjekapital består av 3 aksjer, hver av dem pålydende kr 50 000.

Staten v/ Kultur- og likestillingsdepartementet eier 100 prosent av aksjene.

I henhold til pengespilloven og retningslinjer fra Kultur- og likestillingsdepartementet har selskapet et investeringsfond.

Investeringsfondet inngår opptjent egenkapital på linje med annen egenkapital.

Egenkapital

Beløp i mill. kr.Aksje-
kapital
Bundet
egenkapitalfond
Investerings-
fond
Annen
egenkapital
Sum
Egenkapital per 31.12.20210,151509326485
Årets endring i egenkapital:
Tilført fra årets overskudd6 5826 582
Årets overføringer til overskuddsmottakerne-6 582-6 582
Samlet bevegelse i regnskapsåret00
Egenkapital per 31.12.20220,151509326485

Norsk Tipping AS har både fonderte og ufonderte pensjonsordninger. De fonderte pensjonsordningene administreres av SPK, se nærmere beskrivelse av ordningen nedenfor. De ufonderte ordningene gjelder alderspensjonsavtaler for ansatte og tidligere a nsatte i ledende stillinger med lønn over 12G, samt to pensjonsavtaler for tidligere ledende ansatte.
 
I tillegg har selskapet ved enkelte anledninger inngått avtaler om driftspensjon med enkeltansatte ved fratreden som følge av organisasjonsmessige endringer.
 
Statens Pensjonskasse
Beskrivelse av ordningen:
Norsk Tipping AS har kollektiv pensjonsordning for sine ansatte i Statens Pensjonskasse. Pensjonsordningen omfatter ytelser etter lov om Statens Pensjonskasse (pensjonsloven). Ytelsene er alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon. I tillegg gjelder beregningen for ytelser fra 62 år etter AFP-ordning for statlig sektor. Pensjonsytelsene samordnes med folketrygdens ytelser. Selskapets andel av premien kostnadsføres løpende under lønns- og personalkostnader.
 
Premiefastsettelse og beregning av pensjonsforpliktelser for SPKs pensjonsordning skjer etter aktuarmessige prinsipper. Ordningen er ikke fondsbasert, men basert på en simulert forvaltning av pensjonsmidler (fiktive fond) som om 65% av midlene var plassert i statsobligasjoner og 35 % til avkastning tilsvarende Statens pensjonsfond utland. Utbetalingen av pensjoner er garantert av staten (pensjonsloven § 1). Pensjonsordningen kan ikke flyttes på samme måte som en privat pensjonsordning, og denne beregningen forutsetter at ordningen videreføres i SPK. I simuleringen legges det til grunn at obligasjonene holdes til utløpstidspunkt. Pensjonsmidlene verdsettes til bokført verdi.

Fonderte pensjonsordninger

Pensjonskostnad

Beløp i mill. kr.20222021
Nåverdi av årets pensjonsopptjening5346
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen2114
Avkastning på pensjonsmidler-21-14
Ansattes egenandel til pensjonsordningen-7-6
Administrasjonskostnader11
Netto pensjonskostnad før amortisering4841
Resultatført virkning av estimatavvik1811
Periodisert arbeidsgiveravgift1108
Netto pensjonskostnad fonderte pensjonsordninger7660
Antall yrkesaktive med i beregningen445450

1 Arbeidsgiveravgift er netto ytelsesbasert pensjonsforpliktelse multiplisert med gjeldende prosent for arbeidsgiveravgift. Netto aktuarmessige gevinster og tap som ikke er innregnet i balansen inkluderer arbeidsgiveravgift.

Pensjonsforpliktelse

Beløp i mill. kr.31.12.202231.12.2021
Beregnede pensjonsforpliktelser1 0921 128
Arbeidsgiveravgift5369
Pensjonsmidler (til markedsverdi)-717-642
Netto påløpt pensjonsforpliktelse428554
Ikke resultatført virkning av estimatavvik-285-420
Netto pensjonsforpliktelser143134

Økonomiske forutsetninger

20222021
Diskonteringsrente3,00 %1,90 %
Forventet avkastning på fondsmidler4,70 %3,10 %
Forventet lønnsregulering3,50 %2,75 %
Forventet G-regulering3,25 %2,50 %

Som økonomiske forutsetninger er NRS(V) Pensjonsforutsetninger (januar 2023) lagt til grunn.

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Beregningene er basert på dødelighetforutsetninger etter K2013.

Ufonderte pensjonsavtaler og driftspensjon

Selskapet har ufonderte pensjonsavtaler som nevnt i note 2, samt avtaler med enkelte ansatte om driftspensjon i forbindelse med fratreden i selskapet. Avtalen om driftspensjon gir rett til 66 % av lønn inntil fylte 67år.

Beløp i mill. kr.Ufonderte avtaler
over 12G
Driftspensjon
Avsetning per 01.01610,6
Ny avsetning/kostnad i perioden124
Utbetalt i 202221
Forpliktelse per 31.126023

Avsetning/kostnad i perioden er i sin helhet belastet regnskapet for 2022.

Samlede pensjonsforpliktelser

Samlede pensjonsforpliktelser20222021
Ufonderte pensjonsordninger over 12G60 61
Fonderte pensjonsordninger (SPK)143134
Driftspensjon231
Totale pensjonsforpliktelser226197

Mellomværende med datterselskaper og tilknyttende selskaper

Beløp i mill. kr.20222021
Kortsiktig gjeld til selskaper i samme konsern00
Kortsiktig gjeld (leverandørgjeld) til tilknyttet selskap2818
Kortsiktige fordringer på selskaper i samme konsern00
Kortsiktige fordringer på tilknyttet selskap00

Transaksjoner med nærstående parter

Kjøp av varer og tjenester20222021
Buypass AS (tilknyttet selskap)252211
Buypass AS (tilknyttet selskap)1610
Totalt268221

Kjøp av varer og tjenester fra Buypass AS knytter seg til ID- og betalingstjenester knyttet til spillene.

Lotteries Entertainment Innovation Alliance AS leverer spill og plattformtjenester.

Tjenesten er konkurranseutsatt etter lov om offentlige anskaffelser.

Annen kortsiktig gjeld

Beløp i mill. kr.20222021
Depositum kommisjonærer2629
Bonuspotter knyttet til spillene193188
Skyldig feriepenger3736
Gjeld spillerkonti399384
Periodiseringer4588
Totalt701726

Restoverskudd og disponeringer tilsvarer årets overskuddsdisponering fratrukket forskuddsutbetalinger/ disponeringer til overskuddsmottakerne basert på opptjent overskudd gjennom året.

Forskuddsutbetalinger og disponeringer til overskuddsmottakerne

Forskuddsutbetalinger og disponeringer til overskuddsmottakerne20222021
Helse- og rehabiliteringsformål124117
Bingoentreprenørenes overskuddsformål2313
Grasrotmottakere498493
Idrettsformål841804
Kulturformål2625
Totalt1 5121 453

Restoverskudd til utbetaling

Restoverskudd til utbetaling20222021
Årets overskuddsdisponering6 5826 286
Forskuddsutbetalinger 1 5121 453
Totalt5 0704 833