Hopp til innhold
Formell rapport

Årsregnskap

Resultatregnskap

Beløp i mill. krNote20222021
Driftsinntekter og driftskostnader
Spillinntekter146 70243 741
Annen driftsinntekt53
Sum driftsinntekter46 70743 745
 
Premieandel37 71335 073
Salgsprovisjoner458475
Lønnskostnad2508453
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler3112105
Annen driftskostnad2, 41 3931 349
Sum driftskostnader40 18537 453
 
Driftsresultat6 5236 291
 
Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt56317
Annen finanskostnad5322
Resultat av finansposter59-5
 
Resultat før skattekostnad6 5826 286
Resultat6 5826 286
 
Årsresultat126 5826 286
 
Overføringer
Tippenøkkelen5 7345 497
Grasrotandelen770737
Bingoentreprenørenes overskuddsformål4536
Tiltak mot spillavhengighet3317
Sum overføringer6 5826 286

Balanseoppstilling

Beløp i mill. krNote20222021
Eiendeler
 
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler31033
Sum immaterielle eiendeler1033
 
Varige driftsmidler
Kunst311
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom3149135
Maskiner og anlegg3211228
Sum varige driftsmidler361364
 
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap611
Investeringer i tilknyttet selskap63434
Andre langsiktige fordringer74239
Sum finansielle anleggsmidler7773
 
Sum anleggsmidler448470
 
Omløpsmidler
 
Fordringer
Kommisjonærfordringer84557
Andre kortsiktige fordringer10, 1412298
Sum fordringer167155
 
Investeringer
 
Bankinnskudd, kontanter o.l.106 3956 107
 
Sum omløpsmidler6 5626 262
 
Sum eiendeler7 0106 731
Beløp i mill. krNote20222021
Egenkapital og gjeld
 
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital1100
 
Opptjent egenkapital
Bundet egenkapitalfond12150150
Investeringsfond1299
Annen egenkapital12326326
Sum opptjent egenkapital485485
 
Sum egenkapital485485
 
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser13226197
Sum avsetning for forpliktelser226197
 
Annen langsiktig gjeld
 
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld14149119
Skyldig offentlige avgifter3530
Restoverskudd til utbetaling165 0704 833
Premieforpliktelser203194
Forskuddsbetalt innsatsbeløp142149
Annen kortsiktig gjeld15701726
Sum kortsiktig gjeld6 2996 050
 
Sum gjeld6 5256 247
 
Sum egenkapital og gjeld7 0106731
Styret i Norsk Tipping AS
Hamar, 9. mars 2023
Linda Bernander Silseth
Styrets leder
Per Olav Monseth
Nestleder
Dag Westby
Aysegül Cin
Petter Torgerhagen
Per Øivind Skard
Linda Reinhardsen Frisvold
Linda Vøllestad Westbye
Pål Enger
Thomas Breen
Thor Gjermund Eriksen
Administrerende direktør

Kontantstrømoppstilling

Beløp i mill. krNote20222021
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad6 5826 286
Ordinære avskrivninger3112105
Endring i kommisjonærfordringer81214
Endring i leverandørgjeld30-10
Forskj. kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsordn.153018
Endring i andre tidsavgrensningsposter10-46-184
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter6 7216 228
 
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler38683
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-86-83
 
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Utbetalinger til overskuddsformål6 3456 246
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter-6 345-6 246
 
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter290-101
Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. begynnelse6 1076 208
Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. slutt6 3966 108