Hopp til innhold
Samfunn og marked

Pengespillmarkedet

Lotteritilsynets foreløpige estimat for det regulerte norske pengespillmarkedet i 2022, er 11,7 milliarder kroner, en økning på 665 millioner sammenlignet med 2021.

Målt i netto omsetning – etter at alle premier er utbetalt – estimeres det regulerte markedet å utgjøre 88 prosent av alt pengespill i Norge, en økning på to prosentpoeng fra 2021.

Norsk Tippings netto omsetning øker med om lag 350 millioner kroner, fra 8,65 til 9 milliarder, med en markedsandel på ca. 67 prosent, som er på nivå med 2021.

Omsetningen på Norsk Rikstotos hestespill er relativt stabil.

I det private markedet, som blant annet består av bingo, private lotterier og spill på skip, øker netto omsetning med 335 millioner, fra 1,4 milliarder i 2021 til 1,75 milliarder i 2022, en økning på 24 prosent. Gjenåpning av fysisk spill både i bingohaller og på skip, er medvirkende årsaker til omsetningsveksten.

Norsk Tipping estimerer at det ulovlige markedet er redusert fra 1,8 milliarder kroner i 2021 til 1,6 milliarder i 2022. Det ulovlige markedet utgjør ca. 12 prosent av alt pengespill i Norge, en nedgang fra 14 prosent i 2021. Norsk Tippings anslag bygger på en kombinasjon av tilgjengelige tall og egen kunnskap og erfaring.

For 2022 estimerer Lotteritilsynet at det ulovlige markedet utgjør mellom 1,6 og 2,0 milliarder kroner.

Lotterispill vokser mest

Med over to millioner aktive kunder, er lotteri- og øyeblikkspill stadig de suverent mest populære spillene på det norske markedet. Totalt vokser spillene hos Norsk Tipping med 300 millioner kroner fra 2021 til 2022. Totalt utgjør lotterispill over 50 prosent av all pengespillomsetning i markedet.

En sterk lotteriportefølje er sentralt for selskapets totale kanaliseringskraft og sikrer fokus på lavrisikospill i det norske markedet.

Ytterligere reduksjon i pengespillreklamer

Ikrafttredelse av ny kringkastingslov medførte at brutto mediekjøp ble redusert med 40 prosent fra 2020 til 2021. I 2022 er brutto mediekjøp ytterligere redusert med 20 prosent. Fra 2020 til 2022 er eksponeringen av ulovlige aktørers markedsføring på TV redusert med cirka 85 prosent. I samme periode er også Norsk Tippings TV-eksponering redusert med 55 prosent.

Befolkningsundersøkelsen fra 2019 pekte blant annet på omfanget av pengespillreklame som en mulig medvirkende årsak til økt problem- og risikospill. Det er derfor svært gledelig å se en betydelig reduksjon i omfanget av pengespillreklame. Spesielt gledelig er det at kasinoreklamer for det ulovlige markedet nå er langt mindre synlig på norske TV-skjermer. Kasinospill er, og har vært, rotårsak til problemspill i en årrekke, og er ikke tillatt markedsført i Norge.

Ny pengespillov styrker forbrukerbeskyttelsen

Ny pengespillov trådte i kraft 1. januar 2023. Loven er en oppfølgning av stortingsmeldingen «Alt å vinne» fra 2016, og medfører blant annet at andre aktører på det regulerte markedet er underlagt flere av de samme markedsføringskravene som Norsk Tipping og Norsk Rikstoto. Les mer i kapitlet om politikk og regulering.

DNS-blokkering er et annet oppfølgingspunkt fra stortingsmeldingen, og forslaget var ute på høring høsten 2021. En rekke land har allerede tatt i bruk DNS-blokkering, blant annet Danmark, hvor man i 2022 DNS-blokkerte et rekordhøyt antall nettsider. Totalt er over to hundre nettsider som ulovlig har målrettet sitt pengespilltilbud mot det danske markedet nå blokkert av myndighetene.

En ny høringsrunde knyttet til forslaget om DNS-blokkering gjøres våren 2023.