Hopp til innhold
Samfunnsansvar og bærekraft

Fornuftig forbruk

Målet med Norsk Tippings arbeid med samfunnsansvar og bærekraft er å ta ansvar for den påvirkningen vi har på mennesker, samfunn og miljø.

Norsk Tipping jobber systematisk med områdene innenfor bærekraft. Arbeidet tar utgangspunkt i en struktur som bygger på de tre hovedområdene klima og miljø, sosiale forhold og styring (environmental, social and governance, ESG).

Det overordnede målet for arbeidet er å kartlegge og håndtere vår samfunnspåvirkning, og å forsikre oss om at varer og tjenester vi kjøper ikke framstilles under forhold som utnytter mennesker, samfunn eller miljø.

Klima og miljø

Norsk Tipping er Miljøfyrtårnsertifisert. For å bli sertifisert må virksomheten implementere et miljøledelsessystem for å ta hånd om og redusere selskapets klima- og miljøbelastning.

I tråd med eierskapsmeldingen (Meld. St. 6, 2022-2023 – Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap) og best practice, utarbeider vi vårt klimaregnskap i henhold til den internasjonalt anerkjente standarden for klimagassutslipp – Green House Gas Protocol (GHG-protokollen).

På slutten av 2022 startet vi arbeidet med å få på plass klimaregnskap med en mer fullstendig rapportering som inkluderer de mest vesentlige utslippene i scope 3. Utarbeidelse av et mer komplett klimaregnskap er et av de overordnede målene for selskapet i 2023.

Det er en forventning at statlige selskaper jobber med klima og miljø i tråd med Parisavtalens mål. Vi har derfor et overordnet selskapsmål som sier at vi skal kutte vårt utslipp med sju prosent hvert år for å bidra til å oppfylle 1,5-gradersmålet innen 2030 og klimanøytralitet innen 2050.

Når et mer komplett klimaregnskap er utarbeidet, starter vi arbeidet med å finne områdene vi må kutte i for å nå 1,5-gradersmålet.

Sosiale hensyn

Norsk Tipping ble underlagt åpenhetsloven da den trådte i kraft 1. juli 2022. Den skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

I tråd med lovens paragraf 5 vil vi redegjøre for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger i en rapport som vi bli offentliggjort på våre nettsider senere i år.

Vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger
Vårt arbeid er risikobasert og strukturert i henhold til OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og deres rammeverk for aktsomhetsvurderinger.

Aktsomhetsvurderinger består av seks steg, og her kan du lese mer om hvordan vi har systematisert vårt arbeid:

Vi har forankret retningslinjen for ivaretakelse av åpenhetsloven i toppledergruppen og styret. Arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er forankret i risikostyringen i selskapet, og ivaretas av de forskjellige enheter og avdelinger som sitter på et særskilt ansvar i tilknytning til sine ansvarsområder, som f.eks. innkjøpsenheten.

Alle våre leverandører er kartlagt for risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Nye leverandører med potensiell høy risiko er gjenstand for en integritetsundersøkelse (integrity due diligence, IDD) i forkant av avtaleinngåelse. En slik undersøkelse kartlegger risiko knyttet til områder som korrupsjon, økonomiske misligheter og hvitvasking, i tillegg til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Basert på integritetsundersøkelser, risikovurderinger og avtaleforvaltning, er det ikke identifisert risikoer for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i tilknytning til vår drift.

I 2023 har vi fått utviklet et screeningverktøy i samarbeid med en av våre revisjonspartnere. Eksisterende og nye leverandører vil bli scannet i verktøyet for å avdekke brudd på anerkjente, internasjonale indekser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Første utvidede scanning, utført i mars 2023, avdekket ingen brudd på noen av indeksene.

Vi overvåker gjennomføringen og resultatene av våre aktsomhetsvurderinger løpende. I tiden fremover vil vi gjennomføre regelmessige scanninger med ovennevnte verktøy. Dersom brudd avdekkes, vil vi agere i henhold til trinn 3 og eventuelt trinn 6.
Erfaringene fra overvåkingen skal brukes til å forbedre prosessene i framtiden.

I tillegg til det vi omtaler i dette kapitlet, skal vi utarbeide en redegjørelse for aktsomhetsvurderinger. Dokumentet vil bli utarbeidet innen 30. juni og vil bli lagt ut her.

Vi har implementert systemer for ivaretakelse av dette trinnet gjennom retningslinje og rutine. Ettersom det ikke er identifisert skade i tilknytning til vår virksomhet, ble ikke tiltak iverksatt i 2022.

Styring

I Eierstyring og selskapsledelse kan du lese mer om hvordan selskapet styres. Redegjørelsen er utarbeidet i henhold til den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse, utarbeidet av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES).