Hopp til innhold
Menneskene

Interessenter

Norsk Tippings interessenter utgjør et mangfold av personer og organisasjoner med variert kompetanse, og har til felles at de har innflytelse på selskapets virksomhet.

Norsk Tipping fører en åpen dialog med sine interessenter. Det er avgjørende for at selskapet skal kunne lykkes med samfunnsoppdraget.

Kundene utgjør eksistensgrunnlaget for Norsk Tipping og er derfor svært viktige interessenter, men samfunnsoppdraget krever et bredere interessentarbeid. Derfor er det viktig for Norsk Tipping å lytte til et bredere felt av samfunnsaktører, blant annet knyttet til ansvarlig spillvirksomhet og utøvelse av gjeldende pengespillpolitikk. Sentrale interessenter i dette arbeidet er eier, tilsynsmyndigheter og spilleavhengighetsmiljøer.

Norsk Tipping ønsker å bidra med faglig kompetanse om spillmarkedet, slik at beslutninger fattes på et best mulig faktagrunnlag. Tabellen under gir en oversikt over ulike interessenter Norsk Tipping er i regelmessig dialog med.

InteressenterForventninger til Norsk TippingNorsk Tippings oppfølging
Eier
 • Det tilbys attraktive pengespill innenfor ansvarlige rammer, med formål om å forebygge problemspill
 • Selskapet drives effektivt for å sikre at mest mulig av overskuddet går tilbake til samfunnet
 • Selskapet følger forventningene som stilles til statlige selskap i eierskapsmeldingen
 • Samfunnsoppdraget ligger til grunn for selskapsstrategi, mål- og planverk og er en integrert del av selskapets virksomhetsstyring
 • Kontinuerlig arbeid med å sikre effektiv drift, og særskilt rapportering til eier på dette
 • Jevnlig rapportering til eier, kontaktmøter samt rapportering til generalforsamling
Tilsyn og revisjon
 • Spill blir tilbudt og selskapet blir drevet i tråd med gjeldene lover og regler
 • Kunnskap og innsikt om Norsk Tippings spillere og pengespillmarkedet for øvrig deles
 • Kvalitetssystem med policyer og retningslinjer som regulerer ulike deler av selskapets drift
 • Kontaktmøter med tilsynsmyndigheter (Lotteri- og stiftelsestilsynet) og løpende dialog
 • Forberedelse og deltakelse på revisjoner
Spilleavhengighetsmiljøet
 • Forbedring og videreutvikling av Norsk Tippings arbeid med å forebygge problemspill
 • Deling av kunnskap, innsikt og data om Norsk Tippings spilltilbud og pengespillmarkedet for øvrig
 • Kontinuerlig dokumentasjon av effekt
 • Innovasjonsarbeid knyttet til ansvarlighet
 • Etablerte og regelmessige kontaktmøter (minst 2 ganger per år) med spilleavhengighetsmiljøet, samt fortløpende dialog med de ulike aktørene
 • Bidrag til rapporter og forskningsprosjekter
Medarbeidere og fagforeninger
 • At selskapet følger lovverk og inngåtte avtaler
 • At selskapet opererer i henhold til Norsk Tippings verdier og etterlever målene man har satt seg for bærekraftarbeidet
 • At kompetanseplaner blir kommunisert, kompetansekartlegging gjennomføres og bistand med intern karriereplanlegging tilbys
 • At prosesser for å fornye, forenkle og bygge en fremtidsrettet arbeidsplass skal være transparente, og at de ansatte har medbestemmelse og ivaretas i omstillingsprosesser
 • Norsk Tipping er en aktiv deltaker i partssamarbeidet, og legger vekt på et tett og godt samarbeid og ivaretakelse av forventninger fra selskapets tillitsvalgte og ansatte for øvrig.
 • Partsmøte gjennomføres hver 14. dag med tillitsvalgte, hovedverneombud og representanter for arbeidsgiver/ledelsen, med informasjons- og meningsutveksling om aktuelle saker. HR utarbeider agenda og skriver referat.
 • Saker til drøfting og behandling tas i egne møter med egne ritualer og regler som partene er enig om.
 • Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) er utarbeidet i et samarbeid mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte.
Kunder
 • Utvikle tilgjengeligheten tilpasset handelens utvikling
 • Tilgjengeliggjøre Flax på en mer effektiv måte som gir muligheter for økt distribusjon
 • Implementere forretningsmodeller tilpasset dagens marked
 • Toveis samarbeid som gir verdi for begge parter
 • Videreutvikling av spillporteføljen. Store løft spesielt innenfor sportsspillkategorien, inkludert lansering av nytt spill (Fantasy)
 • Gjøre appen tilgjengelig på relevante plattformer og den må være til enhver tid oppdatert etter kundenes behov
 • Gjøre Flax tilgjengelig i de løsningene kundene bruker i fysisk handel, for enklest mulig betjening for handelspartnere
 • Kontinuerlig forbedringsarbeid innenfor brukervennlighet, spillopplevelse og kundebeskyttelse
 • Skape kundeopplevelser som overgår kundens forventning og kontinuerlig optimalisere og forbedre disse basert på kundeinnsikt og kundetilbakemeldinger
 • Videreutvikle personaliserte kundereiser
Overskuddsmottakere
 • Åpenhet og informasjonsdeling om hvordan selskapet jobber for å forebygge problemspilling
 • Selskapet drives effektivt for å sikre at mest mulig av overskuddet går tilbake til samfunnet
 • Dialog med de enkelte overskuddsmottakerne for å informere om Norsk Tippings virksomhet
 • Presentasjoner/innledninger på arrangementer i regi av overskuddsmottakere
 • Møtepunkter for overskuddsmottakere, deriblant i forbindelse med selskapets generalforsamling
 • Nyhetsbrev til interessenter, fagblogg og pressemeldinger
 • Kontinuerlig arbeid med å sikre effektiv drift, og særskilt rapportering til eier på dette
Samarbeidspartnere og lokalsamfunn
 • Samsvar mellom ønsket posisjon for partner og Norsk Tipping
 • Samarbeid for å nå felles målsettinger
 • Effektiv drift av samarbeidsavtaler
 • Åpenhet og forutsigbarhet i dialogen med Norsk Tipping
 • Være en god og forutsigbar samarbeidspartner som prioriterer gode partnerskap
 • Kontinuerlig kontakt og oppfølging med samarbeidspartnere i henhold til avtalene
Kjeder, kommisjonærer og nettpartnere
 • Utvikle tilgjengeligheten tilpasset handelens utvikling
 • Tilgjengeliggjøre Flax på en mer effektiv måte som gir muligheter for økt distribusjon

 • Implementere forretningsmodeller tilpasset dagens marked
 • Toveis samarbeid som gir verdi for begge parter
 • Innovere, utvikle og implementere gode løsninger for alle produkter
 • Implementere gode verktøy for å understøtte en effektiv operasjon
 • Utvikle fremtidsrettede forretningsmodeller tilpasset kunde- og markedsutviklingen
 • Være en god og forutsigbar samarbeidspartner som prioriterer gode partnerskap
 • En ny forretningsmodell for digitale partnere er utviklet og implementert
Leverandører
 • Åpenhet og forutsigbarhet i dialogen med Norsk Tipping
 • Forsterket oppfølging i forbindelse med spesielle hendelser
 • Kontinuerlig leverandørkontakt og oppfølging i henhold til avtalen
 • Forsterket oppfølging ved spesielle hendelser
 • Markedsdialog i forbindelse med anskaffelser