Hopp til innhold
Formell rapport

GRI-indeks

Norsk Tippings rapportering for perioden 01.01.2022 til 31.12.2022 er utarbeidet i henhold til det internasjonale rapporteringsrammeverket GRI Standards (GRI 1: Foundation 2021). Denne indeksen viser selskapets rapportering av arbeidet med bærekraftig verdiskaping basert på indikatorene i GRI Universal Standards 2021.

GRI-indikator
Beskrivelse
Norsk Tippings besvarelse
GRI 2 Generelle opplysninger (2021)
2-1Informasjon om selskapetOm selskapet
2-2Enheter inkludert i selskapets bærekraftrapporteringRegnskapsprinsipper
2-3 Rapporteringsperiode og -frekvens, og selskapets kontaktpersonÅrlig rapport.
Denne rapporten ble publisert 18. april 2023.
Kontaktperson: silje-bye.vangen@norsk-tipping.no
2-4 Effekt av endringer i opplysninger fra tidligere rapporteringIngen endringer
2-5 Ekstern verifiseringÅrsregnskapet er eksternt revidert. Øvrige deler er ikke verifisert
2-6Aktiviteter, verdikjede og andre forretningsforbindelserOm selskapetVåre spillPengespillmarkedetFornuftig forbrukInteressenter
2-7 AnsatteMedarbeidereStatistikk
2-8 Arbeidere som ikke er ansattMedarbeidereStatistikk
2-9 Styringsstruktur og -organiseringEierstyring og selskapsledelseStyret
2-10 Nominasjon og utvelgelse til organisasjonens øverste beslutningsorganStyret, sammensetning og uavhengighet
2-11Leder for øverste beslutningsorganStyret, sammensetning og uavhengighet
2-12Øverste beslutningsorgans rolle i håndtering av selskapets samfunnspåvirkningVirksomhetÅrsberetning
2-13 Delegering av ansvar for å håndtere selskapets samfunnspåvirkningVirksomhetLedelse
2-14 Øverste beslutningsorgans rolle i bærekraftrapporteringenVirksomhetÅrsberetning
2-15 InteressekonflikterStyret, sammensetning og uavhengighet
2-16 Kommunikasjon av kritiske forholdÅrsberetningEierstyring og selskapsledelse: Risikostyring og internkontroll
2-17Øverste beslutningsorgans kollektive kunnskapStyret, sammensetning og uavhengighetStyret
2-18 Prosesser for å evaluere arbeidet til øverste beslutningsorganStyrets arbeid
2-19 Policyer for fastsettelse av lønn og goderRapport om godtgjørelse til ledende personerLønn og annen godtgjørelse til ledende personerNote 2 – Lønns- og personalkostnader
2-20 Prosesser for å fastsette lønn og goderLønn og annen godtgjørelse til ledende personer
2-21Forholdstall for godtgjørelserNote 2 – Lønns- og personalkostnader
2-22 Redegjørelse for selskapets strategi for bærekraftig verdiskapingÅrsberetning
2-23 Selskapets forpliktelserÅrsberetningEierstyring og selskapsledelseGod forretningsskikkFornuftig forbruk
2-24Forankring av selskapets forpliktelserÅrsberetningEierstyring og selskapsledelseGod forretningsskikkFornuftig forbruk
2-25 Prosesser for å bøte på negative effekterFørst og fremst ansvarlighetGod forretningsskikk
2-26 Mekanismer for å få råd om og adressere bekymringsverdige forhold God forretningsskikkInteressenterMedarbeidereFørst og fremst ansvarlighetFornuftig forbruk
2-27 Overholdelse av lover og reglerIngen brudd i 2022
2-28 Medlemskap i interesseorganisasjonerInteressenterFørst og fremst ansvarlighet
2-29 Tilnærming til interessentsamarbeidInteressenter
2-30 Felles forhandlingsavtaler MedarbeidereStatistikk
GRI 3 Vesentlige tema
3-1 Prosess for å definere vesentlige temaÅrsberetningEierstyring og selskapsledelse: Virksomhet
3-2 Oversikt over vesentlige temaVesentlighetsanalyse 2022Samfunnsansvar og bærekraft
GRI 201 Direkte økonomisk påvirkning (2016)
3-3 Håndtering av vesentlige temaEffektiv drift og overskudd
201-1 Direkte økonomisk verdiskaping og distribusjonEffektiv drift og overskudd
GRI 203 Indirekte økonomisk påvirkning (2016)
203-2Betydelig indirekte økonomisk påvirkningEffektiv drift og overskudd
GRI 205 Antikorrupsjon (2016)
3-3 Håndtering av vesentlige temaGod forretningsskikk
205-1 Aktiviteter vurdert for risiko med hensyn til korrupsjonGod forretningsskikk
205-2Kommunikasjon og opplæring i retningslinjer og prosedyrer for antikorrupsjonGod forretningsskikk
205-3 Antall tilfeller av korrupsjon og tiltakGod forretningsskikk
GRI 206 Konkurransehemmende atferd (2016)
3-3 Håndtering av vesentlige temaPolitikk og reguleringGod forretningsskikk
206-1 Rettslige skritt mot organisasjonen for konkurransehemmende atferdGod forretningsskikk
GRI 305 Utslipp (2016)
3-3Håndtering av vesentlige temaFornuftig forbruk
305-1 Direkte CO2-utslipp (Scope 1)StatistikkFornuftig forbruk
305-2 Indirekte (energi-) CO2-utslipp (Scope 2)StatistikkFornuftig forbruk
305-3 Andre indirekte CO2-utslipp (Scope 3)StatistikkFornuftig forbruk
GRI 404 Opplæring og utdanning (2016)
3-3 Håndtering av vesentlige temaMedarbeidere
404-3 Prosentandel av ansatte som mottar regelmessig oppfølging rundt karriere- og kompetanseutvikling100 prosent
GRI 405 Likestilling og mangfold (2016)
3-3 Håndtering av vesentlige temaLikestillingsredegjørelseMedarbeidere
405-2 Lønnsforskjeller mellom kvinner og mennStatistikk
GRI 414 Vurdering av sosiale forhold hos leverandører (2016)
3-3 Håndtering av vesentlige temaFornuftig forbruk
414-1 Nye leverandører vurdert med hensyn til sosiale forholdFornuftig forbruk
GRI 416 Forbrukeres helse og sikkerhet (2016)
3-3 Håndtering av vesentlige temaFørst og fremst ansvarlighet
416-1 Prosent av vesentlige produkt- og tjenestekategoriers påvirkning på helse og sikkerhet som er evaluertAlleFørst og fremst ansvarlighet
GRI 417 Markedsføring og produktinformasjon (2016)
3-3 Håndtering av vesentlige temaMarkedsføring av pengespillGod forretningsskikk
417-1 Krav til informasjon og merking av produkter og tjenesterMarkedsføring av pengespill
417-3 Tilfeller av brudd på regelverkMarkedsføring av pengespillGod forretningsskikk
GRI 418 Personvern (2016)
3-3 Håndtering av vesentlige temaGod forretningsskikk
418-1 Antall formelle klagemål vedrørende tap av kundedataGod forretningsskikk
Norsk Tippings egne indikatorer
3-3 Håndtering av vesentlige temaFørst og fremst ansvarlighet
NT1 Henvendelser til HjelpelinjenStatistikk
NT2 Playscan-index (grønne, gule og røde spillere i %)Først og fremst ansvarlighet
NT3 Andel grønne, gule og røde spillere (totalt) - kategorierFørst og fremst ansvarlighet
NT4 Bidrag til forskningÅrsberetningFørst og fremst ansvarlighetEffektiv drift og overskudd
NT5 Norsk Tippings markedsandelPengespillmarkedetÅrsberetning